Παρασκευή
24
Οκτωβρίου
2014
Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Ακακίου ιερομ.