Δευτέρα
24
Οκτωβρίου
2016
Αρέθα, Σεβαστιανής μάρτυρος, Ακακίου ιερομ.